Oferta - Badania ekotoksykologiczne

Standardowo wykonywane badania ekotoksykologiczne:

badania toksyczności dla ptaków
BADANIA TOKSYCZNOŚCI DLA PTAKÓW
METODA
Badanie toksyczności pokarmowej na ptakach
OECD Nr 205
Ptaki, toksyczność ostra doustna
OECD Nr 223
Badanie wpływu na rozmnażanie się ptaków
OECD Nr 206
Badanie repelencyjne na przepiórkach japońskich
projekt OECD
badania toksyczności dla organizmów wodnych
BADANIA TOKSYCZNOŚCI DLA ORGANIZMÓW WODNYCH Metoda
Glony, badanie hamowania wzrostu OECD Nr 201/EU C.3
Lemna sp., badanie hamowania wzrostu OECD Nr 221/EU C.26
Badanie toksyczności dla Myriophyllum spicatum
OECD Nr 238
Badanie toksyczności dla Myriophyllum spicatum w układzie osad-woda OECD Nr 239
Daphnia magna, ostry test unieruchomienia OECD Nr 202/EU C.2
Badanie rozmnażania Daphnia magna OECD Nr 211/EU C.20
Badanie toksyczności dla ochotkowatych w układzie osad – woda metodą skażania osadu OECD Nr 218
Badanie toksyczności dla ochotkowatych w układzie osad – woda metodą skażania wody OECD Nr 219
Badanie cyklu życia ochotkowatych w układzie osad - woda metodą skażania osadu lub wody
OECD Nr 233
Chironamus sp., ostry test unieruchomienia
OECD Nr 235
Ryby, badanie toksyczności ostrej OECD Nr 203/EU C.1
Ryby, badanie toksyczności dla wczesnych stadiów rozwojowych OECD Nr 210
Ryby, krótkoterminowe badanie toksyczności na embrionach i stadiach młodego narybku OECD Nr 212/EU C.15
Badanie toksyczności ostrej na embrionach ryb (FET)
OECD Nr 236
Ryby, badanie wzrostu narybku OECD Nr 215/EU C.14
Bioakumulacja w rybach: narażanie poprzez skażenie wody i pokarmu OECD Nr 305/EU C.13
Badanie 21-dniowe aktywności estrogenowej i androgenowej u ryb Danio pręgowany OECD Nr 230
Ekotoksykologiczne badanie polowe sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących (mikrokosmach i mezokosmach) OECD, ENV/JM/MONO(2006)17

badania toksyczności dla pszczół i pożytecznych stawonogów
BADANIA TOKSYCZNOŚCI DLA PSZCZÓŁ I POŻYTECZNYCH STAWONOGÓW Metoda
Pszczoły miodne(Apis mellifera), badanie toksyczności ostrej doustnej OECD Nr 213/EU C.16
Pszczoły miodne(Apis mellifera), badanie toksyczności ostrej kontaktowej OECD Nr 214/EU C.17
Badanie toksyczności ostrej dla larw pszczoły miodnej(Apis mellifera)
OECD Nr 237
Pszczoły miodne (Apis mellifera) toksyczność dla larw podczas wielokrotnego narażania
OECD Guidance Document Nr 239
Badanie toksyczności chronicznej dla pszczoły miodnej(Apis mellifera)
OECD Nr 245
Badanie toksyczności ostrej kontaktowej dla trzmiela ziemnego (Bombus spp.)
OECD Nr 246
Badanie toksyczności ostrej doustnej dla trzmiela ziemnego (Bombus spp.)
OECD Nr 247
Badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na pasożytniczą błonkówkę Aphidius rhopalosiphi De Stephani-Perez SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na pasożytniczą błonkówkę Aphidius rhopalosiphi De Stephani-Perez
SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na drapieżnego roztocza Typhlodromus pyri Scheuten SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na drapieżnego roztocza Typhlodromus pyri Scheuten
SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Badanie wpływu środków ochrony roślin na pająki rodzaju Pardosa sp.w warunkach laboratoryjnych SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Badanie laboratoryjne oceny wpływu środków ochrony roślin na biedronkę siedmiokropkę Coccinella septempunctata L.
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Rozszerzone badanie laboratoryjne oceny wpływu środków ochrony roślin na biedronkę siedmiokropkę Coccinella septempunctata L.
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Badanie laboratoryjne oceny wpływu środków ochrony roślin na złotooka pospolitego Chysoperla carnea
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Rozszerzone badanie laboratoryjne oceny wpływu środków ochrony roślin na złotooka pospolitego Chysoperla carnea
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
badania toksyczności dla dżdżownic i innych makroorganizmów glebowych
BADANIA TOKSYCZNOŚCI DLA DŻDŻOWNIC I  MAKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH Metoda
Dżdżownice, badanie toksyczności ostrej OECD Nr 207/EU C.8
Badanie rozmnażania dżdżownic OECD Nr 222
Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice. Część 3: zasady oznaczania wpływu w warunkach polowych
ISO 11268-3
Badanie rozmnażania skoczogonków OECD Nr 232
Hypoaspis, badanie rozmnażania
OECD Nr 226
badania toksyczności dla mikroorganizmów glebowych
BADANIA TOKSYCZNOŚCI DLA MIKRORGANIZMÓW GLEBOWYCH Metoda
Mikroorganizmy glebowe: badanie przemian azotu OECD Nr 216/EU C.21
Mikroorganizmy glebowe: badanie przemian węgla OECD Nr 217/EU C.22
badania toksyczności dla roślin
BADANIA TOKSYCZNOŚCI DLA ROŚLIN Metoda
Rośliny lądowe, badanie wpływu na wschody i wzrost OECD Nr 208
Rośliny lądowe, badanie wpływu na wegetatywny wigor roślin OECD Nr 227
los i zachowanie w środowisku
LOS I ZACHOWANIE W ŚRODOWISKU Metoda
Wysoka podatność na biodegradację: badanie w naczyniu zamkniętym OECD Nr 301D
Wysoka podatność na biodegradację: respirometria manometryczna OECD Nr 301F
Biodegradacja właściwa: metoda Zahn-Wellensa/ EMPA OECD Nr 302B/EU C.9
Jakość wody. Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym. Metoda oznaczania węgla nieorganicznego w naczyniach szczelnie zamkniętych (badanie CO2 w przestrzeni nad cieczą)
ISO 14593
Osad czynny, badanie hamowania oddychania OECD Nr 209/EU C.11
Tlenowe i beztlenowe przemiany substancji chemicznych w glebie OECD Nr 307/EU C.23
Wymywanie w kolumnie glebowej OECD Nr 312
analityka chemiczna
ANALITYKA CHEMICZNA Metoda
Analiza pozostałości substancji chemicznych w wodzie, glebie, materiale pochodzenia roślinnego i zwierzęcego SANCO/3029/99 rev.4
Badanie trwałości pozostałości pestycydów w warunkach przechowywania
OECD Nr 506
właściwości fizyko-chemiczne
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE Metoda
Rozpuszczalność w wodzie OECD Nr 105
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych
CIPAC MT 181
Adsorpcja - desorpcja metodą wyznaczania stanu równowagi OECD Nr 106/EU C.18
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): metoda wytrząsania w kolbie OECD Nr 107
Hydroliza jako funkcja pH OECD Nr 111
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda), metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej OECD Nr 117
Wyznaczanie współczynnika adsorpcji (KOC) w glebie i osadzie ściekowym za pomocą chromatografii cieczowej (HPLC) OECD Nr 121


Zapytania prosimy kierować na adres: sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Ekotoksykologii

Badania Ekotoksykologiczne wykonywane w ramach Grupy Badawczej pozwalają między innymi na:
  • analizę stężeń/ pozostałości substancji chemicznych w wodzie, glebie, materiale roślinnym i zwierzęcym czy też żywności;
  • śledzenie losu i zachowania substancji w środowisku.
Badania ekotoksykologiczne substancji chemicznych wymagane do celów rejestracyjnych, konieczne są przy analizie zagrożenia i ocenie ryzyka środowiskowego.