Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
Oddział w Pszczynie

poszukuje kandydatów do pracy:

 

 

ID rekrutacji 18//2019/9/RefSekr/PS

 

nazwa stanowiska: Referent ds. obsługi sekretariatu

opis (zakres zadań na stanowisku):

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań sekretariatu na potrzeby Kierownika oraz jednostek organizacyjnych

2)  obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej

3)  koordynowanie zgłoszeń interesantów, organizacja rozmów i spotkań służbowych oraz współudział w przygotowaniu narad, zebrań, konferencji, wyjazdów służbowych

4)  opracowywanie projektów dokumentów związanych z merytoryczną działalnością komórki

5)  prowadzenie ewidencji korespondencji i kontroli zewnętrznych

6)  prowadzenie ewidencji pieczątek

7)  współpraca w zakresie wdrażania i utrzymania systemów jakości

8) gromadzenie i ewidencja dokumentów z zakresu posiadanych uprawnień i zezwoleń, w tym przyznanych certyfikatów oraz upoważnień udzielonych przez organy administracji państwowej itp.

9)  prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych

10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych składników majątkowych będących na wyposażeniu

11) zabezpieczenie pod względem logistycznym sekretariatu i sali konferencyjnej

 

oczekiwania wobec kandydatów:

1)     wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie, ekonomia, administracja lub pokrewne

2)     znajomość języka angielskiego  minimum na poziomie B2

3)     dobra organizacja pracy

4)     komunikatywność i umiejętność współpracy

5)     wysoka kultura osobista

 

 oferujemy:

1)   stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku

2)   zatrudnienie w ramach umowy o pracę

3)   dobrą atmosferę pracy

4)   fundusz socjalny

 

miejsce pracy:

43-200 Pszczyna, ul. Doświadczalna 27

 

miejsce składania dokumentów:

Aplikacje (CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe, LM) należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.waw.pl (w temacie maila proszę podać nr ID rekrutacji podany na początku ogłoszenia) lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa (w składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji podany na początku ogłoszenia).

 

termin składania ofert: 30.09.2019 r.

 

przetwarzanie danych osobowych:

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”

* jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6.

Dane przekazywane są dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.waw.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Po zakończeniu rekrutacji lub upływie terminu przechowywania, zgodnie z klauzulą informacyjną powyżej, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej